Polski PL
Menu
Log in

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to złożone pojęcie. Akty dyskryminacji w sensie prawnym są jasno określone w przepisach prawa i mogą być przez nie ścigane. Jednak w życiu codziennym termin ten używany jest w szerszym znaczeniu. Nawet gdy nie dochodzi do złamania prawa, może zostać wyrządzona krzywda, jeśli jednostka ma poczucie, że jest przedmiotem dyskryminacji. Uczniowie i uczennice przychodzą do szkoły z własnym pojmowaniem dyskryminacji. Platforma pozwoli im poznać ludzi, którzy doświadczyli różnych jej form.

A zatem, co to jest dyskryminacja i kiedy się zaczyna? Dyskryminacja to nierówne traktowanie w oparciu o własności nieistotne w danej sytuacji, takie jak pochodzenie, religia, wiek, orientacja seksualna lub płeć.

„Nie jestem pewna, czy uprzedzenia to wstęp do dyskryminacji, czy już dyskryminacja”, zastanawia się Medine, jedna z młodych osób dzielących się swoimi doświadczeniami w Stories that Move.

Uprzedzenia i stereotypy to idee w ludzkich umysłach, natomiast dyskryminacja idzie dalej: zawsze wyraża się w jakimś akcie. Najczęstszą jej postacią jest słowna zniewaga nawiązująca do koloru skóry, kraju pochodzenia czy orientacji seksualnej, ale może to być także odmowa wpuszczenia do baru ze względu na kolor skóry, czy odrzucenie podania o pracę z powodu orientacji seksualnej. Istnieje wiele przykładów niesprawiedliwego i bezprawnego nierównego traktowania.

Dyskryminacja może mieć charakter osobisty lub instytucjonalny. Dyskryminacja, z którą stykamy się „twarzą w twarz”, wiąże się zwykle z postępowaniem jednej osoby lub grupy – choćby firmy czy szkoły. Dyskryminacja instytucjonalna to niesprawiedliwe lub nierówne traktowanie „wbudowane” w strukturę społeczną.

Aby stać się obiektem dyskryminacji, nie trzeba należeć do mniejszości. Także członek grupy większościowej może zostać słownie znieważony z powodu pochodzenia, orientacji seksualnej, wieku, religii lub płci. To może się przytrafić każdej i każdemu z nas.

Edukacja o dyskryminacji oznacza lepsze rozumienie jej wpływu na życie ludzi. Duże znaczenie ma tu empatia. Chodzi jednak także o zrozumienie norm prawnych i społecznych: dyskryminacja jest niezgodna z prawem.

Osoby, które zetknęły się z dyskryminacją, powinny wiedzieć, gdzie mogą zwrócić się o pomoc oraz kogo poinformować o tego typu incydencie.

Powrót do góry