Polski PL
Menu
Zaloguj się

Każda opowieść się liczy

Platforma nie próbuje dawać prostych odpowiedzi na trudne pytania. Młodzież aktywizuje się do samodzielnej analizy swojego stosunku do podejmowanych zagadnień: antysemityzmu, rasizmu oraz dyskryminacji osób LGBT+, muzułmanów i muzułmanek oraz Romów i Romek.

Problemy te są obecne w całej Europie – zarówno w klasie jak i poza nią. Chociaż realizujący ten projekt międzynarodowy zespół postanowił skupić się wyłącznie na niektórych spośród największych europejskich mniejszości mających za sobą długo historię dyskryminacji, obecne są także doświadczenia uprzedzeń i dyskryminacji prezentowane przez młodych ludzi należących do mniejszości religijnych lub osoby niepełnosprawne. Pięć kwestii podlega szczegółowemu rozpoznaniu i powraca w prezentowanych historiach. Jednak nasze podejście ma charakter inkluzywny: każda opowieść się liczy. Wspólnie stanowią stanowią różnorodną ramę i punkt wyjścia do rozmowy o tożsamości i dyskryminacji.

Rówieśnicy

Badania wskazują, że ludzie z większym prawdopodobieństwem zaangażują się w rozwiązywanie problemu wskazanego przez kogoś, kto ich zdaniem jest podobny do nich samych i kto staje wobec tych samych trosk i napięć, co oni. Wykorzystanie głosów młodych ludzi jest zatem skutecznym sposobem zbadania źródeł i wpływu mowy nienawiści, wykluczenia i dyskryminacji, a także wskazania, że antysemityzm, rasizm i inne formy dyskryminacji są problemem powszechnym. Takie „rówieśnicze” ujęcie generuje istotne spostrzeżenia, a zarazem może inspirować młodych ludzi do reagowania na dyskryminację: „Jeśli oni mogą, ja też!” Platforma zachęca do autorefleksji i dyskusji o tym, w jaki sposób można adekwatnie reagować na wszystkie formy dyskryminacji – zarówno indywidualnie jak i w ramach grupy.

Wybory

Istotną właściwością naszego narzędzia jest to, że często daje młodej osobie wybór. O kim chcę dowiedzieć się więcej? Który z tematów jest bardziej interesujący? Dokonywanie wyborów oznacza zaangażowanie. Aktywne uczenie się ma kluczowe znaczenie w rozwoju umiejętności krytycznego myślenia, które musimy pobudzać, jeśli uczniowie i uczennice mają poddać refleksji doniosłość podejmowanych tu tematów w ich własnym życiu. Platforma wykorzystuje strategie myślenia widocznego (ang. visible thinking), by dać młodzieży wgląd w proces uczenia się.

Ostateczne cele pracy z młodzieżą w kontekście zagadnienia dyskryminacji to inspirowanie, rozwijanie empatii i głębsze zrozumienie złożoności zjawisk społecznych. Mamy nadzieję pomóc wam jako edukatorom/kom coś zmienić, by wasi uczniowie i uczennice poczuli, że oni/e też mogą przyczynić się do zmian.

Powrót do góry